Miljø

Vi skelner mellem det klassiske miljøarbejde og det bredere arbejde med bæredygtighed.

Når vi taler om virksomhedens miljøarbejde mener vi, affald, spildevand, udledninger til luft, jordforurening, energiforbrug og det, som man i gode gamle dage kaldte for røg, støj og møg.

Det handler om de lovbundne aktiviteter, men også om de aktiviteter, der ligger i forlængelse af Miljøbeskyttelsesloven, som netop baserer sig på principper som: Forureneren betaler, forsigtighedsprincippet (vi venter ikke, til der er kommet lig på bordet), og princippet om at undgå al nødvendig forurening.

Der er ingen tvivl om, at det kommer bag på mange virksomheder, at de er underlagt miljøbeskyttelsesloven. Selvfølgelig ved de det på et principielt plan, men det er de færreste, som mener, det har praktisk betydning, fordi ikke mange virksomheder opfatter sig som særligt forurenende – og dem, der gør det – har gennemgående styr på tingene i forvejen.

Men miljøbeskyttelsesloven gælder altså både for virksomhedens produkter og drift. Det vil sige: Har man ikke produktion, men kun import af produkter, gælder reglerne om affald, miljøfarligt affald, kemiske stoffer i produkter o.l.

 

 

 • Vi undersøger de miljømæssige udfordringer

  Alle virksomheder har nogle miljømæssige påvirkninger - vi analyserer din virksomhed
 • Udarbejder plan for minimering af påvirkning

  Vi udarbejder en plan for processen - så sikrer vi at vi kommer rundt om alle aspekter
 • Vi implementerer i virksomheden

  Sammen med ledelsen og de ansatte implementerer vi miljøstrategier, politikker samt ændret praksis.
 • Vi dokumenterer systematisk

  Vi dokumenter forhold for kunder, leverandører og myndigheder

 

 

 

Miljøgodkendelser
Hvordan skriver man en ansøgning om miljøgodkendelse?

Hvem skal have sådan en?
Vi har skrevet mange i løbet af årene, og det er faktisk ikke helt ligegyldigt, hvordan man gør.

Alle miljøgodkendelser indeholder et afsnit om, hvilke kontroller virksomheden skal udføre, og hvilke rapporter, de skal udarbejde og eventuelt fremsende til myndighederne.

Her kan det godt betale sig at bruge 5 minutter på at vurdere, hvordan det kan gøres overskueligt og praktisk.

Livscyklusanalyser
ECOHouse har igennem mange år været aktiv inden for livscyklusanalyse i produktperspektiv; vi har hjulpet mange virksomheder med at minimere deres miljømæssige belastning - fra produktudviklingsfase og helt til affaldshåndtering og genanvendelse.

En fuld livscyklusanalyse er et kæmpe arbejde og derfor også kæmpedyrt. Det er sjældent nødvendigt.
ECOHouse arbejder i stedet med værktøjer til livscyklusscreeninger og hjælper derudover gerne med kritisk gennemgang af færdige livscyklusanalyser, som alt for ofte viser sig kun at medtage udvalgte processer og aktiviteter, og som derfor er misvisende.
Certificeringer inden for miljø
Vi hjælper også med miljøspecifikke certificeringer, f.eks. ISO 14001.
Se mere under certificering Overvejer virksomheden at få miljømærket nogle af sine produkter, hjælper vi med ansøgning og dokumentation (det er nemlig en større affære), men vi starter med at drøfte med virksomheden, om det er vejen frem i betragtning af de omkostninger, der er forbundet med miljømærkning.
Kontakt med myndigheder
Får du besøg af de kommunale eller nationale tilsynsmyndigheder?

Vi hjælper også med affaldshåndtering, spildevandstilladelser, grønne regnskaber og dokumentation til myndigheder.

For det er nemlig ikke kun virksomheder med miljøgodkendelse, der får besøg af miljømyndighederne og skal have dokumentation parat. Det gælder mange forskellige brancher – deriblandt mange, der ikke er klar over det og står noget på bar bund, når miljømyndighederne har været på besøg og stillet krav til dem.

Mange virksomheder oplever også, at miljømyndighederne forventer at se en eller anden form for ”miljøregnskab”.

Ordet ”miljøregnskab” findes som sådan ikke  i miljølovgivningen, men der er krav til, at mange virksomheder kan gøre rede for, eksempelvis hvilke farlige kemiske stoffer og produkter, der kommer ind i virksomheden, og hvordan de forlader virksomheder på en styret og dokumenteret måde.

Det kan absolut anbefales at sætte dette i system, så ”bogføringen” gøres løbende, og man ikke lige pludselig står med et uoverskueligt påbud, fordi man skal alle årets bilag igennem for at  levere de påbudte oplysninger.
Anprisninger relateret til miljø, herunder produktbaserede anprisninger
Vi validerer alle anprisninger inden for bæredygtighed og miljø; se mere under compliance management samt Greenwashing og bæredygtighed

 

 

 

 

Kender du lovgivningen?

Det kan være en rigtigt god ide at kende sin lovgivning ned i detaljer. Eksempelvis kan det være af yderste vigtighed at vide, hvordan lovgivningen definerer en svejsearbejdspladsplads. Det er nemlig bl.a. antallet af svejsearbejdspladser, der er afgørende for, om et smedeværksted hører under de meget omfattende og bøvlede regler om miljøgodkendelse eller de mindre bøvlede regler om maskinværksteder.


Desværre må vi konstatere, at en del kommunale miljøtilsynsfolk ikke har forstået, hvordan en svejsarbejdsplads er defineret. Det er nemlig ikke nok at tælle antallet af sugearme – dem kan der jo være mange af, hvis man skal kunne lave punktudsugning rundt om alle mulige mærkelige emner. Det er antallet af medarbejdere, der svejser på samme tid og antallet af svejsetimer, der er afgørende, og så ryger mange af de mindre smedevirksomheder under den magiske grænse. Det får de bare ikke information om fra den kommune, der bagefter skal godkende og føre tilsyn med dem.

Dansk